lunes, 27 de noviembre de 2023

Construción e posta en funcionamento do Centro de Formación e Innovación Tecnolóxica CEFOIT como entidade de educación técnico produtiva de referencia na rexión do Val de San Lorenzo en innovación tecnolóxica agropecuaria e forestal sostible.

 

O obxecto do presente proxecto é o de apoiar a construción e posta en funcionamento do Centro de Formación e Innovación Tecnolóxica CEFOIT , que ten como finalidade o desenvolvemento das capacidades técnicas de produtoras e produtores, xoves e adultos do Val de San Lorenzo para a xestión sostible dos bosques secos, emprendementos pecuarios e mellora dos sistemas de produción agrícola mediante o desenvolvemento de investimentos relacionados coa construción e dotación do centro. O fin último do proxecto pasa por contribuír a un desenvolvemento rural inclusivo, solidario e sostible que mellore as condicións de vida das comunidades do Val de San Lorenzo, con especial atención á situación de vulnerabilidade das mulleres, mediante o fortalecemento das comunidades de bosque e as organizacións locais de desenvolvemento e o fomento de emprendementos de alto valor agregado a través da construción e posta en marcha dun centro de referencia na rexión para a capacitación das comunidades en innovación tecnolóxica produtiva agropecuaria e forestal . A través da execución do presente proxecto preténdese fortalecer a un total de 14 comunidades de bosque situadas non val de San Lorenzo, composto polos distritos de Tambogrande e As Lomas para facer fronte á crise socioeconómica que atravesa tanto a rexión como o país e que se viu agravada pola pandemia xerada polo virus SARS CoV-2 no mundo.

O CEFOIT, e concibido como un Centro de capacitación gratuíto para a formación de produtores e produtoras con certificación técnica que permita o melloramento das actividades agrícolas, gandeiras e de transformación forestal. O Val de San Lorenzo require de capacidades técnicas porque e un dos maiores produtores de mango, limón, palta, cacao, banano e hortalizas; tamén, e un val con crianza de porcinos, vacúns, caprinos, ovinos, cuies e aves a nivel rexional. Para o seu sostemento o CEFOIT complementa as súas actividades formativas gratuítas con servicios a terceiros. CEFOIT instalarase no val de San Lorenzo como ofertante de servizos de capacitación e asesoría técnica con innovación tecnolóxica para empresas e cooperativas agrarias e xestionará convenios con entidades da administración pública. CEFOIT pretende ser un actor principal no desenvolvemento local, xestionando e xerando recursos para a súa sostibilidade que lle permita atender as demandas formativas de produtoras e produtores vulnerables. Os investimentos enfocados á consecución do resultado 1 do proxecto están dirixidas á construción do Centro de Formación e Innovación Tecnolóxica en adiante CEFOIT, incluíndo a adquisición de materiais e subcontratacións para a construción do Centro. No marco do segundo resultado estaría a dotación equipamento básico do centro para o desenvolvemento das accións posteriores de capacitación e xestión do centro, que inclúe mesas, cadeiras, pizarra, impresora, televisor, sofá e placa do Centro, na que reflectirase a financiación da Deputación da Coruña, conforme os requisitos establecidos nas bases das axudas.

  • Directa: 845 habitantes das 9 Asociacións de Mulleres e das 11 organizacións de produtores das 14 comunidades
  • Indirecta: 82.298 habitantes entre 18 e 59 anos (50% mulleres) en idade de traballar habitantes das comunidades próximas Aprox

Programa de apoio á innovación tecnolóxica agropecuaria e forestal, mediante a posta en funcionamento dun centro de formación de referencia na rexión para o desenvolvemento socioeconómico das comunidades do val de San Lorenzo, na rexión de Piura – Perú, con especial incidencia nas asociacións de mulleres

 

O obxecto do presente proxecto é o de contribuír a un desenvolvemento rural inclusivo, solidario e sostible que mellore as condicións de vida das comunidades do Val de San Lorenzo, con especial atención á situación de vulnerabilidade das mulleres., mediante o fortalecemento das comunidades de bosque e as organizacións locais de desenvolvemento e o fomento de emprendementos de alto valor agregado a través da posta en marcha dun centro de referencia na rexión para a capacitación das comunidades en innovación tecnolóxica produtiva agropecuaria e forestal.

A través da execución do presente proxecto preténdese fortalecer a un total de 14 comunidades de bosque situadas non val de San Lorenzo, composto polos distritos de Tambogrande e As Lomas para facer fronte á crise socioeconómica que atravesa tanto a rexión como o país e que se viu agravada pola pandemia xerada polo virus SARS CoV-2 no mundo.

No marco do presente proxecto, a Fundación Galicia Innova e os seus socios pretenden desenvolver as actividades necesarias para a posta en funcionamento do centro e a súa formalización como CETPRO (Centro de Educación Técnica Produtiva) como figura legal para este tipo de centros de educación. As accións enfocadas á consecución do resultado 1 do proxecto están dirixidas á posta en funcionamento dos módulos produtivos do Centro (viveiros e biohuerto con rego tecnificado) e pasan pola adquisición, montaxe e sembra destos módulos necesarios para as accións de capacitación práctica dos produtores. A posta en marcha do centro formará parte das accións englobadas no resultado 2 do proxecto, mediante as cales se definirá o Plan de capacitación e formación de promotores agopecuarios de San Lorenzo e procederase á elaboración e presentación do expediente técnico para a formalización do CEFOIT, incluíndo o regulamento de funcionamento do Centro.

  • Directa: 845 habitantes das 9 Asociacións de Mulleres e das 11 organizacións de produtores das 14 comunidades
  • Indirecta: 82.298 habitantes entre 18 e 59 anos (50% mulleres) en idade de traballar habitantes das comunidades próximas Aprox

Programa de innovación tecnológica agropecuaria y forestal para el desarrollo socioeconómico de 9 Comunidades de bosque del valle de San Lorenzo, en la región de Piura – Perú, gestionado por las Asociaciones de Mujeres. PROGRAMA INNOVA-T SAN LORENZO.

 


Durante los años 2023 y 2024, la Fundación Galicia Innova, con el apoyo de Asociación Chira y Solivida y con la financiación de la Cooperación Gallega está desarrollando el proyecto: Innova-T San Lorenzo.

El objeto del presente proyecto es el de fortalecer a 9 comunidades de bosque del Valle de San Lorenzo, con el fin de impulsar procesos de desarrollo socioeconómico, con especial atención a la situación de vulnerabilidad de las mujeres, que garanticen el ejercicio de la ciudadanía, la gestión ambiental sostenible de los bosques y el fomento de emprendimientos de innovación tecnológica agropecuarios y forestales de alto valor agregado, mediante 1) el fortalecimiento y empoderamiento de las organizaciones de la sociedad civil (asociaciones de mujeres rurales de cada una de las comunidades y organizaciones no gubernamentales: Solivida) en relación a su rol ciudadano, democrático y ambiental, para que formen parte de los escenarios de participación e intervención ciudadana y de este modo contribuyan a disminuir la discriminación y desigualdad así como, en el ejercicio de los Derechos Humanos, a solventar la crisis social, política y ambiental que sufre actualmente el Perú y más concretamente la región; 2) el fomento de la innovación productiva agropecuaria y forestal, mediante la conformación de grupos de promotores técnicos comunales cualificados que exporten el cambio a la región y 3) la mitigación del impacto socioeconómico en las poblaciones más vulnerables (mujeres de las asociaciones) de las comunidades, desarrollando y fortaleciendo iniciativas tecnológicas innovadoras tanto a nivel agropecuario como forestal que permitan, por una parte atender la seguridad alimentaria y la reactivación de la economía familiar y por otra asegurar el uso sostenible y ambientalmente viable del bosque mediante acciones de reforestación. Así el proyecto redundará en la ampliación de las capacidades y las libertades de las poblaciones beneficiarias, no siendo discriminatorio por razón de raza, cultura, religión, origen u orientación sexual, fomentando la igualdad entre hombres y mujeres y siendo respetuosos con el medio ambiente. Del mismo modo, el proyecto tendrá una repercusión práctica y cuantificable en la satisfacción de las necesidades básicas y de los intereses estratégicos de la población beneficiaria de esta zona, una de las más desfavorecidas del país, atendiendo de manera prioritaria a las diferencias derivadas de las brechas de género, siempre respetando los objetivos de desarrollo del Perú, de la región y de las comunidades beneficiarias.

Población beneficiaria:

  • Directa: 1.103 personas aproximadamente
  • Indirecta: Un total de 3.731 personas de las 9 comunidades Aprox

viernes, 24 de noviembre de 2023

Ferramenta para o autodiagnóstico empresarial en corresponsabilidade e difusión no marco do termo municipal de A Coruña coa financiación do Concello da Coruña

 


A corresponsabilidade defínese como a distribución equilibrada, equitativa e funcional da planificación, a organización e a realización das tarefas domésticas, do coidado de menores e de persoas dependentes, dos espazos de educación e do traballo remunerado.

No ámbito empresarial ou organizacional o concepto persegue que mulleres e homes teñan as mesmas oportunidades, dereitos e obrigacións, tanto no traballo como na casa (tarefas domésticas e coidado dos nenos, enfermos e anciáns a cargo). Deste xeito, a corresponsabilidade resulta unha aposta firme á conciliación laboral. Cada empresa, de acordo con o seu perfil, cantidade de empregados e obxectivos económicos, conta con diversas estratexias tendentes a que os seus empregados poidan harmonizar o crecemento profesional coa súa vida persoal. É o que se coñece como work life balance. Algúns exemplos son: xornadas laborais de horarios flexibles, traballos por obxectivos que non requiren dun cúmulo de horas senón de resultados, baixas por maternidade/paternidade estendidas, posibilidade de facer teletraballo (sen que iso estanque a promoción do empregado) e unha maior promoción das mulleres a postos de decisión. 

Desde a Fundación Galicia Innova considérase imprescindible comprometer ao sector empresarial como factor de cambio que garanta a igualdade de oportunidades entre homes e mulleres. Para iso, o primeiro paso debe pasar por dispoñer dunha análise da situación de partida das empresas situadas no marco do termo municipal da Coruña en relación á súa situación de corresponsabilidade. O coñecemento da realidade concreta de cada concello no seu contexto territorial orienta a planificación municipal para incidir na mellora da corresponsabilidade en toda a cidade da Coruña.

O obxecto do presente proxecto e o de elaborar unha ferramenta de autodiagnóstico en corresponsabilidade que permita ás empresas coruñesas e ao propio Concello da Coruña dispoñer de información en relación ao estado de corresponsabilidade empresarial do Concello, como punto de partida para levar a cabo a toma de decisións. Para isto estase a deseñar e desenvolver unha ferramenta, que de maneira clara e concisa e por medio dunha serie de cuestións pechadas, permitirá ás empresas obter unha “puntuación” ou rango para valorar a súa situación respecto a corresponsabilidade e accións que poden levar a cabo para mellorar nesta materia. Esta ferramenta será difundida no marco do proxecto en un acto online de difusión e sensibilización ante as principais organizacións englobadas no termo municipal, valendo a mesma para obter un diagnóstico de situación actual e ao Concello da Coruña, coa recompilación da información de todas as empresas que o cubran, e así dispoñer dunha análise empresarial de corresponsabilidade a nivel municipal.


lunes, 23 de enero de 2023


Programa de reactivación económica familiar, social, de salud comunitaria y organizativa de productos orgánicos y aseguramiento alimentario en Comunidades de bosque afectadas por la pandemia y la crisis alimentaria y económica derivada, en el valle de San Lorenzo, en la región de Piura – Perú. 


Durante los años 2022 y 2023, la Fundación Galicia Innova, con el apoyo de Asociación Chira y Solivida y con la financiación de la Cooperación Gallega está desarrollando el proyecto: reactiva-T San Lorenzo. 
El objeto del presente proyecto es el de fortalecer las comunidades de bosque del Valle de San Lorenzo (Distrito de Tambogrande y Las Lomas), con el fin de mejorar la situación organizativa, de la salud, socioeconómica y de gestión productiva de dichas comunidades para afrontar la emergencia y futuras crisis sanitarias, mediante 1) el apoyo de manera coordinada de los gobiernos locales y las comunidades, 2) garantizando la promoción del ejercicio de los derechos sociales básicos a la salud y alimentación, 3) mitigando el impacto socioeconómico, reactivando la economía familiar y mejorando la producción y comercialización de productos ecológicos del bosque, con impacto favorable en la sostenibilidad ambiental y prevención de desastres, con el objeto de atender la crisis alimentaria existente, con especial incidencia en las mujeres y 4) fortaleciendo y apoyando la organización de las comunidades y la asociatividad de las mujeres de estas nuevas comunidades.

A través de la ejecución del presente proyecto se pretende fortalecer un total de 8 comunidades de Bosque situadas en el Valle de San Lorenzo, compuesto por los distritos de Tambogrande y Las Lomas, para hacer frente a la crisis sanitaria, alimentaria y socioeconómica que se ha incrementado como consecuencia de la pandemia provocada por el virus SARS CoV 2 en el mundo. En el distrito de Tambogrande se encuentra la municipalidad delegada de Tejedores, compuesta por un área de alto riego donde se cultiva mango, limón y arroz entre otras variedades y una zona con escaso acceso al agua de comunidades de bosque. En esta municipalidad se encuentran las comunidades de Cerro de Leones, Carrizalillo y Miraflores Alto. En el distrito de Las Lomas se identifican las siguientes comunidades que forman parte del valle de San Lorenzo: Viviano Espinoza, Santa Elena, Nueva Esperanza, Huachuma baja y Huachuma alta (todas con acceso al agua). En el marco de estas comunidades se encuentran 6 asociaciones de mujeres (2 en Tambogrande – Asociación de mujeres de Cerro de Leones y Asociación de Mujeres de Miraflores (donde se incluye Carrizalillo) y 4 en Las Lomas (Asociación de Mujeres de Viviano Espinoza, Asociación de Mujeres de Santa Elena, Asociación de Mujeres de Nueva Esperanza, Asociación de Mujeres de Huachuma).

Las acciones enfocadas a la consecución del resultado 1 del proyecto están dirigidas a la organización y fortalecimiento de las comunidades de bosque y las asociaciones de mujeres para la gestión sostenible del territorio, mediante la capacitación a los líderes de las 8 comunidades y de las 6 asociaciones de mujeres para la gestión del bosque, organización asociativa, derechos humanos y liderazgo y desarrollo personal y social; la elaboración participativa de un Plan de manejo del bosque para las comunidades de cada municipalidad; el desarrollo de una cartilla en manejo sostenible y productivo del bosque seco y el apoyo en la conformación y/o constitución de asociaciones de mujeres de manera formal. En relación al resultado 2, enfocado a la articulación de un Plan de Salud Comunitaria para cada una de las comunidades anteriormente mencionadas, en coordinación con los Servicios de salud pública de referencia, que actualmente son difícilmente accesibles a las personas que habitan las comunidades debido a diferentes dificultades (lejanía de los centros de salud y centros de distribución de medicamentos, infraestructura de acceso a las comunidades deteriorada, descoordinación entre los servicios de salud y las comunidades, entre otros), mediante el desarrollo de talleres participativos para la elaboración de los Planes de Salud Comunitarios, la formación y creación de figuras dentro de las propias comunidades de promoción de la salud, la elaboración de cartillas de salud comunitarias, la sensibilización de las comunidades en relación a la necesidad de acceder a los sistemas públicos de salud y medidas higiénico sanitarias para prevenir el contagio en el desarrollo de la actividad productiva y por último, la dotación de los medios necesarios para asegurar la posibilidad de realizar acciones formativas, de sensibilización y/o acciones de capacitación en los salones comunitarios, reduciendo el riesgo de contagio, así como medios que fortalezcan a las propias comunidades en lo referente a la salud de sus habitantes. En el marco del resultado 3, las acciones están dirigidas al desarrollo de iniciativas comunitarias de articulación institucional e incidencia en instancias del estado para la promoción de los derechos de la mujer y la economía solidaria. De este modo, las actuaciones estarán enfocadas a la organización de eventos participativos de encuentro entre mujeres y articulación de espacios de concertación con entidades públicas con responsabilidad en la gestión de estos derechos (igualdad de género, salud y alimentación), donde las comunidades puedan promover el ejercicio de sus derechos básicos. También se procederá a la realización de una campaña de sensibilización a la población a través de mensajes informativos y de sensibilización en relación al rol de la mujer como gestora de procesos productivos y economía solidaria. Por último, en relación al resultado 4, el proyecto brindará apoyo técnico especializado y recursos a los actores locales más vulnerables (especialmente mujeres) de las 8 comunidades, que permitirá mitigar el impacto socioeconómico provocado por el coronavirus, reactivando la economía familiar y mejorando la producción para autoconsumo y comercialización. Para ello se procederá a, por una parte, desarrollar nuevos emprendimientos como son la instalación de módulos avícolas liderados por mujeres, para lo cual se capacitará a las mujeres en relación a la crianza y comercialización de productos derivados de las aves (carne y pie de cría), redundando estas actividades no solo en la mejora socioeconómica de las comunidades sino en la salud de sus pobladores, contribuyendo a minimizar la crisis alimentaria y las altas tasas de desnutrición de los beneficiarios. Para estos emprendimientos novedosos en estas comunidades, se procederá a la entrega de cartillas diseñadas en proyectos previos. Por otra parte, las actuaciones estarán enfocadas a fortalecer a las asociaciones de mujeres mediante la adquisición y entrega de emprendimientos de bosque (ganado caprino, ganado ovino, apicultura y abonos orgánicos) en los que se impartirá capacitación técnica especializada y seguimiento a sus integrantes para la implementación de los mismos, contribuyendo, como en las anteriores acciones a la mejora socioeconómica de las mujeres y sus familias. También, y con el objetivo de cerrar el ciclo de comercialización, se procederá impartir formación en marketing y plan de negocio para asegurar la rentabilidad y viabilidad técnica y económica de estos emprendimientos. Para finalizar, se procederá a la promoción de todos los productos anteriormente producidos y comercializados, mediante una campaña de marketing regional que incluirá la emisión de spots en radio local.

El presente proyecto, se enmarca en la misma zona de actuación y sectores que el proyecto de “Salud comunitaria, producción de alimentos y recuperación de la economía familiar en comunidades de bosque afectadas por la pandemia y la crisis alimentaria y económica derivada, en la Subcuenca del Río Chipilico, Piura – Perú, en el marco de los proyectos PROGEBOSQUE I y II” programas de cooperación financiado por la Xunta de Galicia en 2021, así como en los años 2018 y 2019 (PROGEBOSQUE I y II) adaptando los resultados obtenidos a la situación de pandemia actual mundial y mejorando la calidad de vida de las poblaciones de estas nuevas comunidades de la región. 

Durante la implantación de estos proyectos y viendo los resultados obtenidos con los mismos, muchas de las comunidades aledañas han manifestado insistentemente su pretensión de desarrollar proyectos de naturaleza similar, teniendo en cuenta los efectos muy positivos sobre el desarrollo económico sostenible de la región y de las comunidades intervenidas. La pandemia actual está afectando seriamente la desigualdad social, la distribución de recursos y la igualdad de oportunidades en numerosas dimensiones. Las mujeres de los bosques secos de la región de Piura se encuentran en una situación muy vulnerable provocada por la falta de ingresos y sus condiciones de salud y sociales. Así mismo, los bosques en los que habitan son ecosistemas muy frágiles que se ven amenazados por la acción antrópica lo cual extrema los climas locales y aumenta el impacto de los fenómenos meteorológicos que provocan grandes desastres en la región.

Es por esto que el objetivo que se pretende conseguir con el desarrollo del proyecto pase por fortalecer las capacidades organizativas, de salud comunitaria y de gestión productiva de 8 comunidades de bosque del valle de San Lorenzo en la región de Piura (Perú), con el liderazgo de mujeres, apoyando la coordinación entre los servicios públicos de salud y las comunidades, garantizando la promoción del ejercicio de los derechos sociales básicos a la salud y la alimentación y mitigando el impacto socioeconómico, mediante la reactivación de la economía familiar, mejorando la producción y comercialización, con el objeto de afrontar la emergencia sanitaria y atender la crisis alimentaria derivada, con especial incidencia en las mujeres, mediante la promoción de iniciativas sostenibles e innovadoras para la generación de ingresos económicos y aseguramiento alimentario; en el marco de políticas públicas locales de desarrollo económico, ambientales y de planificación ordenada del territorio para la gestión de riesgos, mitigación y adaptación al cambio climático.

jueves, 19 de enero de 2023

 


Programa de apoio á reactivación economica familiar e de saúde comunitaria en Comunidades de bosque afectadas pola pandemia e a crisis alimentaria e económica derivada, no val de San Lorenzo, na rexión de Piura.

Durante o ano 2022, a Fundación Galicia Innova desenvolveu o Programa de apoio á reactivación economica familiar e de saúde comunitaria en Comunidades de bosque afectadas pola pandemia e a crisis alimentaria e económica derivada, no val de San Lorenzo, na rexión de Piura coa financiación da Diputación da Coruña e a cofinanciación de Fundación Galicia Innova, Asociación Chira e Solivida.

O obxecto do proxecto é o de fortalecer 8 comunidades de bosque do Val de San Lorenzo (distritos de Tambogrande e As Lomas), co fin de mellorar a situación socioeconómica, de saúde e de xestión produtiva das devanditas comunidades para afrontar a emerxencia sanitaria e futuras crises sanitarias e pandemias, mediante 1) garantindo o exercicio dos dereitos sociais básicos á saúde e a alimentación e 2) mitigando o impacto socioeconómico, reactivando a economía familiar e mellorando a produción e comercialización de produtos agroecológicos, con impacto favorable na sustentabilidade ambiental e prevención de desastres, co obxecto de atender a crise alimentaria existente, con especial incidencia nas mulleres.

A través da execución do presente proxecto fortalecéronse un total de 8 comunidades de bosque situadas no val de San Lorenzo, composto polos distritos de Tambogrande e Las Lomas. As Comunidades seleccionadas foron Cerro de Leones, Carrizalillo e Miraflores Alto (no distrito de Tambogrande) e Viviano Espinoza, Santa Elena, Nueva Esperanza, Huachuma baixa e Huachuma alta (No distrito das Lomas). 

As accións enfocadas á consecución do resultado 1 do proxecto foron dirixidas á implementación das accións definidas nos Plans de Saúde Comunitaria para cada unha das comunidades anteriormente mencionadas, en coordinación cos Servizos de saúde pública de referencia, que ¡non son de todo accesibles ás persoas que habitan estas comunidades debido a diferentes dificultades (distancia dos centros de saúde e centros de distribución de medicamentos, infraestrutura de acceso ás comunidades deteriorada, descoordinación entre os servizos de saúde e as comunidades, falta de persoal para atención ás comunidades, entre outros), mediante o desenvolvemento de accións de sensibilización e capacitación e a dotación dos medios necesarios que fortalezan ás propias comunidades no referente á saúde dos seus habitantes (entrega de botiquíns médicos para o seu uso por parte dos promotores de saúde conformados no marco do Proxecto REACTIVA- T San Lorenzo). 

No marco do resultado 2, o proxecto brindou apoio técnico especializado e recursos aos actores locais máis vulnerables (mulleres) das 8 comunidades, co fin de mitigar o impacto socioeconómico provocado polo coronavirus, reactivando a economía familiar e mellorando a produción e comercialización. Para iso desenvolvéronse novos emprendementos como a instalación de biohuertos de hortalizas liderados por mulleres, para o que se capacitou ás mulleres con relación á produción e comercialización de hortalizas, redundando estas actividades non só na mellora socioeconómica das comunidades senón na saúde dos seus poboadores, contribuíndo a minimizar a crise alimentaria e as altas taxas de desnutrición dos beneficiarios. O presente proxecto complementa as accións a desenvolver pola Fundación Galicia Innova coa asociación Chira, no marco do proxecto solicitado a Coperación Galega para os anos 2022 e 2023: “Programa de reactivación económica familiar, social, de salud comunitaria y organizativa de productos orgánicos y aseguramiento alimentario en Comunidades de bosque afectadas por la pandemia y la crisis alimentaria y económica derivada, en el valle de San Lorenzo, en la región de Piura – Perú- REACTIVA-T” cuxos obxectivos están enfocados a fortalecer as comunidades de bosque do Valle de San Lorenzo (Distrito de Tambogrande e Las Lomas), co fin de mellorar a situación organizativa, de saude, socioeconómica e de xestión produtiva.

Os Obxectivos do proxecto son os seguintes:

Obxectivo xeral: Mellorar a situación de desenvolvemento económico, social e de saúde das Comunidades de bosque afectadas pola pandemia e a crisis alimentaria e económica derivada, no val de San Lorenzo; Piura (Perú).

Obxectivo específico: Fortalecidas as capacidades de saúde comunitaria e de xestión produtiva de 8 comunidades de bosque do val de San Lorenzo na rexión de Piura (Perú), co liderado das mulleres, garantindo a promoción do exercicio dos dereitos sociais básicos á saúde e a alimentación e mitigando o impacto socioeconómico, mediante a reactivación da economía familiar, mellorando a produción e comercialización, co obxecto de afrontar a emerxencia sanitaria e atender a crise alimentaria derivada, con especial incidencia nas mulleres, mediante a promoción de iniciativas sostibles e innovadoras para a xeración de ingresos económicos e aseguramento alimentario; no marco de políticas públicas locais de desenvolvemento económico e ambientais.

Os resultados acadados polo proxecto pasan por fortalecer e empoderar as comunidades do val de San Lorenzo na rexión de Piura (Perú), en Saúde Comunitaria, mediante a sensibiliazción e capacitación da súa poboación e a dotación de recursos que reforcen á saúde dos seus habitantes (R1) e mitigaro impacto socioeconómico nas poboacións máis vulnerables (mulleres) das comunidades, mediante o desenvolvemento e fortalecemento de iniciativas para atender a crisis alimentaria e a reactivación económica familiar (R2).